Σύνταξη Χηρείας

Οι επιζώντες σύζυγοι της οικογένειας του ασφαλισμένων που απεβίωσαν δικαιούνται σύνταξη χηρείας αφού πρώτα απευθυνθούν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο για να ενημερωθούν ως προς τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την έκδοση της σύνταξης, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ

 • O επιζών σύζυγος. Δικαιούται το 70% του ποσού της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
 • Μετά τη λήξη της τριετίας από το θάνατο, εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο (πλην του ΟΓΑ), το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης σε αυτόν /- ή μειώνεται κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και κατά 30% από τη συμπλήρωση του 65ου έτους και μετά.
 • Αν όμως ο επιζών /- ώσα σύζυγος ήταν ανάπηρος με Π.Α 67% κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου τότε η σύνταξη χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Έντυπη αίτηση των δικαιούχων (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση. Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο.
 • Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί με δικαστική απόφαση μέχρι την ημέρα θανάτου.
 • Εάν δικαιούχος είναι η χήρα ή ο χήρος, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη.
 • Εάν δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ληξι-αρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).
 • Εάν ο θανών ήταν ασφ/νος, απαιτείται η προσκόμιση όλων των ασφ/κών βιβλιαρίων του.
 • Εάν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ OAEE:

Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ σύνταξη λόγω θανάτου στον ή στην σύζυγο.

Σε περίπτωση θανάτου Νέου ασφαλισμένου (1-1-1993) συμπεριλαμβάνονται ως δικαιούχοι:

 • Ο επιζών των συζύγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2084/92.
 • Τα άγαμα νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα και υιοθετημένα τέκνα μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές επιστημονικής ή τεχνικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και στα Ι.Ε.Κ. της ημεδαπής, και τα ανίκανα τέκνα, εφόσον η ανικανότητα επήλθε προ της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου έτους προκειμένου περί σπουδαζόντων.

Δεν δικαιούται σύνταξη ο επιζών των συζύγων εάν:

 • Ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου ή της συζύγου επήλθε προ της παρόδου ενός έτους από την τέλεση του γάμου.
 • Ο θανών ή θανούσα κατά την τέλεση γάμου ελάμβανε σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας και ο θάνατος επήλθε προ της παρέλευσης δύο ετών από την τέλεση του γάμου.
 • Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν απαιτούνται αν: α) ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν. β) υφισταμένου του γάμου γεννήθηκε ή δια γάμου νομιμοποιήθηκε τέκνο. γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση/Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας).
 • Επικυρωμένο Δελτίο Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενιακής κατάστασης από Δήμους και Κοινότητες.
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης Γάμου και Θανάτου.
 • Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών,από το οποίο να προκύπτει ότι δεν λύθηκε ο γάμος από την τέλεση μέχρι τον θάνατο.
 • Μετά την παρέλευση της 3ετίας από τον θάνατο,ο επιζών σύζυγος πρέπει να υποβάλλει εκκαθαριστικό Εφορίας και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει άν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
 • Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης σε περίπτωση συνταξιοδότησης από άλλον Ασφαλιστικό φορέα.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι συγκεντρωμένες από τους επίσημους ιστοχώρους των Ασφαλιστικών Ταμείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.(Για οποιαδήποτε αλλαγή δεν φέρουμε ευθύνη.)

Γραφείο Τελετών Κουρόγιωργας Άστρος

Γραφείο Τελετών Κουρόγιωργας

| Εθνοσυνελεύσεως Άστρος • Αρκαδίας Τ.Κ 22001 |

Δίπλα Σας Όλο Το Εικοσιτετράωρο

Τηλεφωνο Αμεσης Αναγκης